Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

dscn1646 fak0891

Akt društva

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. List RS, št. 60/95 in 89/99) je na svoji izredni seji dne 1. 8. 2014 skupščina sprejela spremembe statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica in sprejela naslednje:

 

STATUT

KLUBA ŠTUDENTOV

ILIRSKA BISTRICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Klub študentov Ilirska Bistrica

Klub študentov Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: Klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov, ki živijo na območju upravne enote Ilirska Bistrica, z namenom povezovanja, izobraževanja in dvigovanja kulturne ravni svojih članov.

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

2. člen

Registracija in sedež

Ime društva je Klub študentov Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: Klub).

Sedež Kluba se glasi: Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica.

3. člen

Zastopstvo

Klub predstavlja in zastopa predsednik Kluba.

4. člen

Znak in pečat

Klub ima svoj pečat. Pečat je kvadratne oblike z izpisanim imenom Klub študentov Ilirska Bistrica z različnimi tipi in velikosti črk. Dimenzije pečata so 1,8 cm x 1,8 cm.

5.člen

Sodelovanje

Klub lahko sodeluje z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Klub je lahko tudi ustanovitelj drugih pravnih subjektov.

6. člen

Članstvo v organizacijah

Klub se lahko včlani v sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost te domače, tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju s pravnim redom Slovenije.

7. člen

Demokratičnost in javnost

Delovanje Kluba in njegovih organov temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

Člane Kluba obvešča tajnik:

 • preko oglasne deske v prostorih Kluba;
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Kluba;
 • z izdajo internega glasila.

Širšo javnost obvešča:

 • s tem, da so seje organov Kluba javne;
 • prek sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu Kluba je odgovoren predsednik Kluba.

II. NAMENI IN CILJI KLUBA

8. člen

Namen Kluba

Namen Kluba je povezovanje svojih članov, njihovo izobraževanje, dvigovanje kulturne ravni in skrb za izboljšanje socialnih in izobraževalnih razmer svojih članov.

9. člen

Cilji Kluba

Klub ima naslednje cilje:

 • združevanje študentov in dijakov, ki živijo na območju občine Ilirska Bistrica, zagotavljanje pomoči pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih;
 • sodelovanje z ostalimi

     študentskimi organizacijami in

     združenji v Sloveniji in tujini;

 • organiziranje srečanj študentov in dijakov z gospodarstveniki in strokovnimi delavci;
 • skrb za izvajanje obštudijskih dejavnosti svojih članov;
 • zastopati svoje člane znotraj lokalnih skupnosti, na katerih deluje;
 • omogočanje kulturnega izražanja članov;
 • popestritev kulturnega in družabnega življenja na območju delovanja;
 • izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov Kluba;
 • pomoč pri študiju;
 • občasno ukvarjanje z gostinsko dejavnostjo.

10. članov

Uresničevanje ciljev

Klub uresničuje svoje cilje skozi:

 • prirejanje in organizacijo strokovnih, kulturnih, zabavnih in športnih prireditev in srečanj;
 • sodelovanje svojih članov na prireditvah, ki jih prirejajo druge organizacije;
 • organizacijo potovanj in ekskurzij za člane Kluba;
 • organizacijo humanitarnih akcij;
 • organizacijo srečanj s podobnimi društvi iz Slovenije in tujine;
 • zagotavljanje sodelovanja študentov in dijakov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje študentov in dijakov;
 • zavzemanje svojih stališč do družbenih vprašanj;
 • organizacija in izvajanje študijskih in izobraževalnih aktivnosti kot so dajanje inštrukcij, organiziranje tečajev in seminarjev za svoje člane;
 • izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov Kluba;
 • opravljanje gospodarskih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti: založništvo, gostinstvo za svoje člane, raziskovanje, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, računalniške dejavnosti, organizacijo javnih občil;
 • zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oz. obštudijskih oblik združevanja članov Kluba.

 • Klub lahko na lastnih prireditvah opravlja gostinsko dejavnost in trgovino na drobno na svoji info točki, kot pridobitno dejavnost, za uresničevanje namenov in ciljev določenih v tem statutu.

 • Kot pridobitno dejavnost klub opravlja svoje dejavnosti v okviru naslednjih dejavnosti:

47.190  Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah

56.104 Začasni gostinski obrati

56.300 Strežba pijač

11. člen

Nezdružljivost funkcij

Nezdružljivost funkcij velja za predstavnike:

 • nadzorne komisije;
 • disciplinske komisije;
 • upravnega odbora.

III. ČLANSTVO

12. člen

Pogoji članstva

Člani Kluba so: redni in simpatizerji. Redni člani Kluba lahko postane vsak študent ali dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju upravne enote Ilirska Bistrica, ki sprejme statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član Kluba in v ta namen podpiše pristopno izjavo. Član Kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Članstvo v Klubu je prostovoljno. Članstvo v Klubu se izkazuje s članskimi izkaznicami.

13. člen

Mladoletni člani

Če se v Klub včlani mladoletnik do 15. leta starosti, mora imeti tudi pisno soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika.

14. člen

Simpatizerji

Simpatizerji so tisti člani, ki so že zaključili študij ali podiplomski študij in imajo še vedno željo in interes sodelovati in ustvarjati v Klubu.

Simpatizerji nimajo volilne pravice in ne morejo biti voljeni v organe Kluba.

14.a. člen

Častni člani

Častni član postane predsednik Kluba po poteku mandata za dobo 5 let.

Častni član ima vse pravice rednega člana, razen pravice voliti in biti voljen, če ni hkrati redni član.

15. člen

Pravice članov

Pravice članov Kluba so, da :

 • volijo in so voljeni v organe Kluba v kolikor ta akt ne določa drugače;
 • sodelujejo pri delu in odločajo v organih Kluba v kolikor ta akt ne določa drugače ;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate Kluba pri svojem delu;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti Kluba;
 • dajejo predloge za delo Kluba in sodelujejo v okviru organizacij prireditev in izpolnjevanju nalog Kluba;
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo Kluba ter za dosežene uspehe;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem Kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica, če ta akt ne določa drugače.

Pravico biti voljen v upravni odbor Kluba imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj enega projekta ali član nadzorne komisije, disciplinske komisije ali svetnik Kluba.

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka lahko volijo in so voljeni za predstavnika dijaške sekcije.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. odstavka tega člena lahko volijo in so voljeni za preostale funkcije organov Kluba.

16. člen

Dolžnosti članov

Dolžnosti članov so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte oziroma pravilnike ter sklepe organov Kluba;
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Kluba;
 • dajejo Klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
 • vsako novo študijsko oziroma šolsko leto izkažejo svoj status študenta ali dijaka z originalnim potrdilom o vpisu;
 • prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane Kluba;
 • varujejo ugled Kluba.

17. člen

Prenehanje članstva 

Članstvo v Klubu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz Kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz rednega članstva upravni odbor, če član v enem letu ne potrdi svojega statusa študenta ali dijaka, ali če na poziv disciplinske komisije ali pravnega odbora ne predloži potrjenega statusa študenta ali dijaka.

O izključitvi člana iz Kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu s Poslovnikom o disciplinski komisiji.

IV. ORGANIZACIJA KLUBA

18. člen

Organi Kluba

Organi Kluba so:

 • skupščina;
 • upravni odbor;
 • nadzorna komisija;
 • disciplinska komisija.

SKUPŠČINA

19. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ Kluba, ki jo sestavljajo vsi člani.

20. člen

Seje skupščine

Seje skupščine so lahko redne in izredne. Redno sejo skupščine sklicuje upravni odbor enkrat letno.Vabila pošlje najmanj 1 mesec pred skupščino. Izredna seja skupščine pa se skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo tretjine (1/3) članov Kluba ali v primeru prenehanja funkcije članu organa Kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo skupščine v roku štirinajst (14) dni od prejema zahteve za klic oziroma v roku štirinajst (14) dni od prenehanja funkcije članu organa Kluba. Če upravni odbor izredne seje skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.

Izredna seja skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Sklic seje skupščine mora biti objavljen najmanj štirinajst (14) dni pred datumom skupščine, dnevni red skupščine pa mora biti objavljen najmanj 7 dni pred datumom skupščine na oglasni deski v prostorih Kluba.

21. člen

Odločanje skupščine

Pravico glasovati pri odločanju skupščine imajo le redni člani kluba s statusom študenta in stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica.

Skupščina sprejema svoje sklepe z navadno večino glasov navzočih članov iz 1. odstavka tega člena.

Če se odloča o spremembi statuta, ali o prenehanju delovanja Kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini (2/3) navzočih članov iz 1. odstavka tega člena.

Ko se glasuje o razrešnici organov Kluba, ne morejo o tem glasovati člani organov Kluba.

22. člen

Akti in poslovniki

Za ureditev delovanja Kluba na posameznem področju lahko skupščina sprejme poseben akt oziroma poslovnik, ki pa ne sme biti v nasprotju s Statutom Kluba.

23. člen

Sklepčnost skupščine

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov iz 1. odstavka 21. člena.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj petnajst (15)  članov iz 1. odstavka 21. člena.

.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Volitve v organe so praviloma tajne.

Volitve v organe Kluba ureja Poslovnik o volitvah v organe Kluba študentov ilirska Bistrica.

24. člen

Delovno predsedstvo skupščine

Sejo skupščine odpre predsednik Kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli svojega delovnega predsedstva.

25. člen

Naloge skupščine

Naloge skupščine:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte oziroma pravilnike Kluba;
 • sprejema program dela Kluba;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 • v skladu s pravilnikom o volitvah voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzorne komisije in disciplinske komisije;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzorne komisije in disciplinske komisije;
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz Kluba;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Kluba v skladu z namenom in cilji Kluba;
 • daje predhodno soglasje o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • odloča o ustanovitvi in ukinitvi zavodov;
 • odloča o prenehanju Kluba;

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti upravnemu odboru poslani najmanj tri (3) dni pred sklicem skupščine.

26.člen

Zapisnik skupščine

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, tajnik in dva (2) overovitelja.

UPRAVNI ODBOR

 

27.člen

Upravni odbor

 

Je izvršilni organ Kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo Kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica (1/2) članov z glasovalno pravico. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Predstavnik Dijaške sekcije Kluba nima pravice glasovati, razen v primeru, če se zadeva navezuje zgolj na dijake.

28.člen

Sestava upravnega odbora

 

Upravni odbor šteje pet (5) članov. Stalne funkcije so predsednik, ki je hkrati tudi predsednik Kluba, podpredsednik, tajnik, blagajnik in predstavnik dijaške sekcije.

Upravni odbor izvoli skupščina za dobo enega (1) leta in je lahko izvoljen večkrat zaporedoma.

Predsednik Kluba zastopa in predstavlja Klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik je odgovoren za delovanje Kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Podpredsednik Kluba v primeru odsotnosti predsednika ali po njegovem pooblastilu, opravlja vse predsednikove naloge.

Tajnik Kluba skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega ter administrativnega dela ter za koordinacijo med organi Kluba. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Blagajnik Kluba vodi finančno in materialno poslovanje, sodeluje pri pripravljanju finančne konstrukcije projektov in drugih sklepov upravnega odbora s finančnimi posledicami. Za vsako štirimesečje pripravi finančno poročila in ga posreduje upravnemu odboru ter nadzorni komisiji. Opravlja tudi druge naloge, ki jih določi upravni odbor. Za svoje delo ter spoštovanje rokov, ki so določeni z akti Kluba, je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predstavnik dijaške sekcije Kluba zastopa in uresničuje skladno s pravilnikom dijaške sekcije pravice in interese dijakov, članov Kluba.

29. člen

Naloge upravnega odbora

 

Upravni odbor:

 • sklicuje skupščino Kluba,
 • pripravlja predloge aktov Kluba,
 • spremlja finančno in materialno poslovanje Kluba,
 • upravlja s premoženjem, ki mu pripada,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina,
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa.

30. člen

Poslovnik o delu upravnega odbora

 

Delovanje upravnega odbora opredeljuje poslovnik o upravnem odboru.

NADZORNA KOMISIJA

 

31. člen

Sestava komisije

 

Nadzorna komisija je sestavljena iz treh (3) članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega (1) leta. Komisija izvoli iz svoje sredina predsednika.

32. člen

Naloga komisije

 

Naloga nadzorne komisije je , da spremlja delo vseh organov Kluba ter, da vrši stalni nadzor finančno-materialnim poslovanjem Kluba in zakonitostjo delovanja Kluba.

Nadzorna komisija je odgovorna skupščini in ji mora pismeno poročati vsaj enkrat letno.

33. člen

Sklepi komisije

 

Nadzorna komisija sprejema veljavne sklepe, če sta prisotna vsaj dva (2) člana in če zanje glasujete vsaj dva (2) člana. Člani nadzorne komisije imajo pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

34. člen

Poslovnik o delu komisije

 

Delovanje nadzorne komisije opredeljuje poslovnik o delu nadzorne komisije.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

35. člen

Sestava komisije

 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli skupščina za dobo enega (1) leta. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije iz svoje sredine.

36. člen

Kršitve in ukrepi disciplinske komisije.

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta Kluba in drugih aktov Kluba,
 •  nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Klubu,
 •  neizvrševanje sklepov organov Kluba,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Kluba.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s poslovnikom o disciplinski komisiji izreče disciplinska komisija, so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Člani lahko svoje pritožbe zoper sklepe disciplinske komisije posredujejo upravnemu odboru v štirinajstih dneh po prejetem obvestilu o sprejetem sklepu.

Upravni odbor je pritožbo zoper sklep disciplinske komisije dolžen uvrstiti na dnevni red prve redne ali izredne seje skupščine.

Sklep disciplinske komisije se do dokončne odločitve drugostopenjskega organa zadrži.

37. člen

Poslovnik komisije

 

Delovanje disciplinske komisije opredeljuje poslovnik o disciplinski komisiji.

DIJAŠKA SEKCIJA

 

38. člen

Klub lahko ustanovi sekcije, ki delujejo na sorodnih področjih in v skladu s statutom Kluba.

V okviru Kluba delujejo naslednje sekcije:

- dijaška sekcija DSIB

39. člen

DSIB združuje vse aktivne člane Kluba s statusom dijaka. Njihove interese, želje in cilje zastopajo in izpolnjujejo od njih izvoljeni člani upravnega odbora DSIB.

 Upravni odbor DSIB predlaga skupščini v potrditev predstavnika DSIB v upravnem odboru Kluba.

40. člen

DSIB ima svoj pravilnik, v skladu s katerim deluje. Pravilnik na predlog upravnega odbora DSIB sprejme, spremeni ali dopolni upravni odbor Kluba.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

 

41. člen

Dohodki kluba

 

Viri prihodkov Kluba so:

 • dohodek iz dejavnosti Kluba in naslova materialnih pravic,
 • dohodki iz naslova koncesijskih dajatev,
 • darila in volila,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če Klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja Kluba med njegove člane je nična.

42.a. člen

Pridnostni sklad

 

50 odstotkov sredstev iz druge točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki so namenjena posameznemu klubu, se zbere v posebnem skladu. Klub je upravičen do sredstev iz tega sklada v primeru, da izpolnjuje dodatne pogoje, ki so navedeni v Prilogi 1: Dodatni pogoji za pridobitev sredstev.

42. člen

Premoženje Kluba

Premoženje Kluba sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last Kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

S premoženjem Kluba upravlja upravni odbor.

Vsak organ Kluba avtonomno v skladu s finančnim načrtom Kluba razpolaga s sredstvi, ki mu pripadajo.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa s seje upravnega odbora in v skladu s pozitivnim pravnim redom v Republiki Sloveniji.

Predhodno soglasje o nakupu in odtujitvi nepremičnin poda skupščina Kluba.

43. člen

Materialno in finančno poslovanje

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom z letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Delo blagajnika je javno. Vsak član Kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Kluba.

44. člen

Transakcijski račun

Klub posluje preko lastnega transakcijskega računa pri poslovnih bankah.

45. člen

Podpisovanje listin

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Kluba, v njegovi odsotnosti podpredsednik Kluba, po njunem nalogu pa tudi drugi člani upravnega odbora.

46. člen

Pokrovitelji

Klub ima lahko tudi pokrovitelje. Pokrovitelji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Klubu finančno, materialno ali kako drugače pomagajo. Pokrovitelji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

Pokrovitelji ne smejo biti verske organizacije ali institucije ter politične stranke.

VI. KONČNE DOLOČBE

 

47. člen

Prenehanje kluba

Klub preneha:

 • s sklepom skupščine z dvotretjinsko (2/3) večino vseh članov,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • z združitvijo z drugimi društvi,
 • po samem zakonu.

48. člen

Sredstva ob prenehanju

V primeru prenehanja Kluba preide premoženje na Društvo prijateljev mladine Ilirska Bistrica s sedežem na Rozmanovi 25, Ilirska Bistrica. Proračunska sredstva občine Ilirska Bistrica za tekoče leto, v katerem je prišlo do prenehanja Kluba se vrnejo v občinski proračun.

 

49. člen

Statut

 

S sprejemom tega statuta prenehajo veljati vsa prejšnja pravila in določila.

50. člen

Veljavnost statuta

Ta statut je sprejela skupščina na svoji seji dne 1.8.2014 in prične veljati takoj.

Predsednica Kluba: Sara Rolih

Tajnik: Saša Štefančič

Ilirska Bistrica, 21. 8. 2014