Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

dscn1000 DSCN7562

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA

ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica

razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 

  • Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
  • Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
  • Svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto)
  • Svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto)

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s

stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor

Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica

s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno

sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije,

disciplinske komisije ali svetnik kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije

Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v

organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 

- osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,

telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

 

- podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali

njenega podmladka

 

- podpisana izjava o kandidaturi

 

- opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v

Klub študentov Ilirska Bistrica

 

- potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov

Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter

jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni

deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 20. 10. 2016  s priporočeno pošto,

poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska

Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

 


Nove ugodnosti za člane!

V sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa smo pripravili nov super popust za člane …


Priročnik za bruce 2016/17

 

                       KŠIBKO, NA POMOČ!

 

 

 

Začenja se novo študijsko leto in z njim tudi nova menjava študentov in BRUCEV! Pripravili smo kratek priročnik za bruce (verjamemo pa, da bodo te informacije prav prišle vsem študentom). Osredotočili se bomo predvsem na Ljubljano, ker bo tam študiralo največ bodočih študentov.

 

 

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

 

Ena izmed zelo pomembnih stvari, ki jih moraš urediti pred študijem, je vozovnica za medkrajevni in mestni promet. S šolskim/študijskim letom 2016/2017 Ministrstvo za infrastrukturo uvaja enotno vozovnico IJPP (integrirani javni potniški promet). Sliši se zelo zapleteno, vendar pa ta novost za dijake in študente prinaša pozitivne spremembe.

Po starem sistemu smo študentje in dijaki lahko kupili mesečne vozovnice ali vozovnice za 10 voženj na mesec pri določenem prevozniku (Slovenske železnice, avtobusni prevozi …) in s to kartico smo lahko uporabljali le določen tip prevoza. Sedaj je to urejeno drugače. Nova vozovnica IJPP je vezana na relacijo, na izbrani relaciji pa lahko upravičenci izbiramo med različnimi vrstami prevoza.

Naj razložimo na primeru. Študent je iz Ilirske Bistrice, med študijskim letom pa živi v Ljubljani; torej potrebuje prevoz na relaciji Ilirska Bistrica–Ljubljana ter nato še mestni prevoz po Ljubljani (LPP). Njegova subvencionirana vozovnica bo kombinirana (medkrajevni + mestni prevoz). Nanašala se bo na relacijo Ilirska Bistrica–Ljubljana. Na tej relaciji lahko uporablja različne vrste prevoza (vlak, avtobus). Če se npr. do Postojne pripelje z avtobusom, nato pa prestopi na vlak do Ljubljane, se to upošteva kot ena vožnja. Prav tako se z isto vozovnico (kartico) vozi po Ljubljani z mestnim prevozom (trole). Na eni kartici je torej naloženih več vozovnic (medkrajevni in potniški promet).

 

Pravico do subvencioniranega prevoza imate vsi dijaki, študenti in udeleženci izobraževanj za odrasle, ki ste od šole/fakultete oddaljeni najmanj 2 km.

 

Kupiš lahko mesečno vozovnico, ki ti zagotavlja neomejeno število voženj na mesec (ta je lahko mesečna, polletna ali letna), ali vozovnico za 10 voženj na mesec (mesečno, polletno ali letno). Mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet stane 10 evrov.

 

 

 

Kako do subvencionirane vozovnice?

 

-          Na spletni strani http://91.209.49.136/Web_vloga/Default.aspx izpolniš vlogo in jo natisneš.

-          Vlogo pošlješ na svojo fakulteto, da dobiš žig, velja pa tudi izpolnjena vloga v kombinaciji s potrdilom o vpisu.

-          Z vlogo se od 21. septembra 2016 dalje lahko zglasiš pri enem izmed prevoznikov (železniška postaja, avtobusna postaja), ki so vključeni v IJPP. Seznam prodajnih mest je dostopen na spletni strani IJPP (http://subvencije.ijpp.si/portal/).

 

 

Za pomoč pri uporabi Ljubljanskega potniškega prometa prilagamo shemo avtobusnih linij z vrisanimi fakultetami:

http://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_si/stran/datoteke/shema_fakultete_januar_2014_a4_2mm.pdf

 

ŠTIPENDIJE

 

Ena izmed možnosti štipendiranja je Zoisova štipendija. Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezen uspeh.

 

Ustrezen uspeh:

-          za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ALI dosežena zlata matura

-          za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % v svoji generaciji

 

Izjemni dosežki:

-          ob prehodu med ravnmi izobraževanja (v tem primeru med srednjo šolo in fakulteto) lahko uveljavljaš izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let

 

Vse o pogojih za pridobitev Zoisove štipendije je podrobno opisano v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115).

 

Osnovna Zoisova štipendija znaša 140 €. K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

 

-          dodatek za bivanje v višini 80 €, če štipendist biva v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €, pri čemer takemu štipendistu pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če živite v dijaškem domu ali drugi subvencionirani namestitvi, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico)

 

-          za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 €.

 

Vlogo za oddajo Zoisove štipendije je potrebno oddati na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Dunajska 22, 1000 Ljubljana). Prijavnica je na voljo že od junija na njihovi spletni strani. Rok oddaje je vsako leto v začetku oktobra za študente, vlogo pa je mogoče oddati že junija in si tako zagotoviti mirno poletje.

 

 

 

Pri državnih štipendijah je v letu 2014 prišlo do nekaterih sprememb. Od 1. 1. 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo).

Z začetkom šolskega/študijskega leta 2014/2015 bo državne štipendije mogoče kombinirati s:

-          sofinancirano kadrovsko štipendijo,

-          štipendijo za deficitarne poklice,

-          štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

 

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

Študenti vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. V mesecu avgustu (dijaki) oziroma septembru (študenti) vlagatelji na pristojni center za socialno delo lahko vložijo tudi nepopolno vlogo, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati.

Višina državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v % od neto povprečne plače. Višine le-teh se gibljejo med 70 in 190 €. Poleg osnovne državne štipendije lahko prejmete tudi dodatke: dodatek za uspeh, dodatek za oddaljenost bivanja in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podrobne informacije v zvezi z državnimi štipendijami:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

 

ŠTUDENTSKA PREHRANA

 

Bivanje v študijskem mestu prinese nekatere ugodnosti in med njimi je tudi možnost uporabe študentskih bonov. Uveden je sistem identifikacije in koriščenja bonov s pomočjo elektronskega medija (mobilnega telefona ali čip kartice). Vse informacije najdeš na spletni strani študentske prehrane https://www.studentska-prehrana.si/Pages/News.aspx.

 

Koraki prijave na študentske bone:

 

-          Na spletni strani izpolniš PRIJAVO ZA PRVI VPIS (https://www.studentska-prehrana.si/Pages/SignUp.aspx?step=1) ter vpisni obrazec natisneš.

-          Prijavo potrdiš na eni izmed točk Subvencionirane študentske prehrane (https://www.studentska-prehrana.si/Pages/Information.aspx?information=0).

S seboj prinesi natisnjen vpisni obrazec, dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu), ter osebni dokument. Izbrati boš moral sredstvo, ki ga boš uporabljal za identifikacijo (mobilni telefon ali čip kartico). Referent ti natisne aktivacijsko kodo, s katero boš lahko dostopal do podatkov tudi prek spleta.

-          Z aktivacijsko kodo se prek spleta prijaviš in vpisni postopek je s tem tudi končan. Na internetni strani lahko pregleduješ porabljene bone, posebna obvestila, preostale bone, cene obrokov …

 

Ponudnikov študentske prehrane je v večjih mestih veliko. Seznam vseh lokalov, ki nudijo študentske bone, pa najdeš na tej strani:

https://www.studentska-prehrana.si/Pages/Directory.aspx

 

Študent je na mesec upravičen do toliko subvencij, kolikor je v tistem mesecu delovnih dni, torej ena subvencija na delovni dan (v višini 2,63 evra). Na dan lahko koristiš dva bona, med uporabo katerih mora preteči najmanj 4 ure. Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (juha ali solata ali sladica ali sadje). Ob obroku študentu pripada še 2 dl vode. Bone je mogoče koristiti od 8. do 20. ure vse dni v letu, razen v obdobju med 15. julijem in 15. avgustom. Ko želiš koristiti bon, moraš gostincu svojo istovetnost  dokazati z osebnim dokumentom (na katerem je tvoja fotografija in osebni podatki) ali s študentsko izkaznico (na kateri mora biti fotografija).

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI

 

Na izbiro za bivanje boš imel dve možnosti. Bivanje v študentskem domu ali bivanje pri zasebniku. Pomagali ti bomo predvsem pri informacijah bivanja v študentskih domovih.

Rok za prvo prijavo v študentske domove se vrti vsako leto okoli 10. avgusta, za podaljšanje bivanja v študentskih domovih pa okoli 22. avgusta. Vložiti moraš prošnjo in počakati, da pisarna za študentske zadeve obravnava tvojo prošnjo in te o odločitvi obvesti. Glede na proste kapacitete potem študenti s prednostnega seznama (prednostni seznam je sestavljen iz točk, ki so vezane na dohodek družine, dosežen uspeh v srednji šoli oziroma gimnaziji in oddaljenostjo prebivališča od kraja šolanja) dobivajo obvestila o napotitvi na vselitev, kar se lahko zgodi kadarkoli med letom. Torej lahko dobiš možnost vselitve v dom že septembra ali enkrat tekom celega leta. Vseliti si se dolžan v treh dneh od prevzema obvestila, sicer izgubiš pravico bivanja. Po navadi si sprejet v domove, ki so najbližje tvoji fakulteti. Stroški bivanja so zelo različni, praviloma pa se gibljejo med 40 in 120 evri na mesec. V Mariboru med 60 in 130, na Primorskem pa med 50 in 100.

 

 

 

ŠTUDENTSKA ZABAVA

 

No, pa smo prišli do zadnje in tudi najbolj zabavne točke tega priročnika. Poleg študija in vseh študijskih obveznosti je pomembno, da si vzameš kaj časa tudi zase in za druženje. V Ljubljani je možnosti za preživljanje prostega časa veliko več kot doma, zato si boš z lahkoto našel/našla kakšno dejavnost, ki bo zapolnila tvoj prosti čas in te sprostila.

Študentskih zabav se ne manjka. Največ zabav oziroma koncertov se odvija v maju, ko poteka tradicionalna Škisova tržnica in Majske igre. Ne smeš pozabiti tudi na bistriški žur v Ljubljani – Brkinsko fešto, ki ga vsako leto v marcu organizira Klub študentov Ilirska Bistrica. Med najbolj obiskane diskoteke v centru mesta spadajo: K4, TOP SIX Club, Pr’ Skelet Disco Bar, klub Nebotičnik, Cirkus in F Club. Kluba, ki se nahajata malce izven mesta, pa sta Orto bar in Mr. Stefan Braun, ki ju najdete na poti iz centra proti nakupovalnem središču BTC. Za vse alternativce pa moramo omeniti tudi Metelkovo, ki velja za središče alternativne kulture.

 

Vemo, da se ti poraja še veliko vprašanj in upamo, da si v tem priročniku našel/našla vsaj kakšen odgovor. Pred tabo je eno najlepših obdobij in poskusi ga izkoristiti po najboljših močeh. Če boš znal/znala najti pravo razmerje med učenjem in zabavo, je uspeh zagotovljen!

Če potrebuješ pomoč ali imaš še kakšno vprašanje, nas lahko kontaktiraš prek Facebook strani ali e-mail naslova ksibko@gmail.com, na voljo pa smo ti tudi vsak petek in soboto v času uradnih ur.

 


DOBILI SMO SE NA PLACU

DOBILI SMO SE NA PLACU

 

Dolgo zastavljen cilj Kluba študentov Ilirska Bistrica, da bi priredili dogodek za vse generacije, se je končno uresničil. V sodelovanju z Društvom otroške delavnice in animacija ter Turistično-informacijskim centrom Ilirska Bistrica se je 19. avgusta zgodil dogodek, ki smo ga poimenovali Dobimo se na Placu. Društvo otroške zabave in animacija je dogodek otvorilo z zabavnim programom za najmlajše, v okolici pa so raznorazna društva, razstavljavci, klubi ipd. že pridno polnili in krasili lepo število stojnic, kjer so se predstavljali. Obiskovalci so dodobra zapolnili osrednje prizorišče, kjer je za uvod v večerne ure poskrbela skupina Narcis. Plesnih parov ni manjkalo, organizatorji pa smo bili presrečni, da je naša ideja o dogajanju v ilirskobistriškem središču tako lepo uspela.

Bolj kot se je na Plac spuščala tema, več mladih se je zbralo, to pa je pomenilo samo eno – nastop vsem poznane skupine Ana Pupedan, ki je na začetku ubrala nekoliko nežnejši pristop, kasneje pa dogodek zaključila z eksplozijo energije.

In ravno to je tisto, kar po našem mnenju dandanes manjka – dogodki, kjer se zberejo obiskovalci različnih starosti, dogodek, kjer vsak najde nekaj zase in dogodek, kjer pozabimo na vsakdanje skrbi in se preprosto družimo.

V upanju, da bo dogodek postal tradicionalno vsakoletni, se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri projektu. Se vidimo naslednje leto, saj veste kje – Dobimo se na Placu!

 

Sara Kogovšek

Galerijo slik najdete tukaj: https://www.facebook.com/ksibko/photos/?tab=album&album_id=1766256816989025


Turnir v odbojki!


S KŠIB-om na Krompirjevo noč!

KŠIB vas 20. 8. 2016 pelje na tradicionalno Krompirjevo noč :)

Cena povratnega avtobusnega prevoza za člane znaša 6€, za nečlane 8€.
Odhod na dogodek: 21.30, avtobusna postaja Ilirska Bistrica
Odhod z dogodka: 4.30

Prijave zbirata Lara Dujc (040296618) in Eva Možina (041638592) prek facebook-a ali mobilnega telefona.

Ceno prevoza obvezno plačate na uradnih urah, ki bodo 12. in 13. 8. ter 19. in 20. 8. (petek 19.00-21.00, sobota 10.00-12.00), plačilo prevoza na avtobusu NI možno!

Informacije glede vstopnine za sam dogodek sledijo naknadno.

Se vidimo!!


Dobimo se na Placu

Gre za dogodek, ki je namenjen vsem in bo združil vse okuse in starosti. Da, govorimo o dogodku,

katerega namen je izkoristiti prijeten poletni večer za druženje s prijatelji, domačimi, bližnjimi. Skrbno

ga pripravljajo Društvo otroške zabave in animacija, Klub študentov Ilirska Bistrica in Turistično

informacijski center Ilirska Bistrica. Bo pa 19. avgusta, s pričetkom ob 18. uri na terasi Gostilne in

pizzerije Triglav v Ilirski Bistrici.

Ob 18h bodo energične animatorke Društva otroške zabave in animacija poskrbele, da otrokom ne bo

dolgčas, zanje so namreč pripravile otroško rajanje, po tem pa sledi ''rajanje'' za malo starejše – po

19. uri se boste lahko zavrteli ob glasbi Ansambla Narcis, za njim se boste prepustili zvokom Klape

Skalin, prijetno in živahno vzdušje pa bo poskušala ohraniti pivška glasbena skupina Ana Pupedan.

Na parkirišču na Placu bomo za obiskovalce pripravili tudi spremljevalni program, in sicer stojnice, na

katerih bodo svoje delovanje predstavila društva in posamezniki.

Vstop je prost, dobre volje pa ne bo manjkalo, zato vas pričakujemo 19. avgusta na Placu!


KŠIB GRE NA POČITNICE

Uživajte poletje!

Uradnih ur čez poletje ni. Vseeno pa spremljajte našo spletno in facebook stran, saj čez počitnice ne bomo počivali!


KŠIBOV POMLADNI FESTIVAL

Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica smo tudi letos poskrbeli za popestritev

predizpitnih pomladnih dni. Za prijeten uvod v festival je v petek poskrbel Klemen

Sovan, član jadralno padalske šole Huu Huu, ki nam je pripovedoval letenju z

jadralnim padalom. Sam je namreč s padalom letel po najrazličnejših deželah po

svetu, pripovedoval pa nam je o dogodivščinah, ki so se mu zgodile od Julijskih Alp,

pa vse do Indijskega oceana.

Po predavanju smo se odpravili v bar Park Seventeen, kjer nas je ogrela glasbena

skupina Jogi žanje Ajdo in priskledniki, žejo pa smo pogasili s prav posebnim

Kšibovim koktajlom.

Sobotne športne igre na mivki so na žalost odpadle zaradi slabega vremena.

V nedeljo smo začeli s projektom Skodelica sreče, ki se je izkazal za zelo

odmevnega in lepo sprejetega med občani. Od vsake skodelice kave so lastniki

lokalov prispevali nekaj denarja, ki bo pomoči potrebnemu dečku prišel še kako prav.

Kšibov pomladni festival smo zaključili z okušanjem žlahtne kapljice, v kleti Gostilne

pri Matetu. Degustacijo je vodil Matej Kralj, ki nam je predstavil vrhunska vina

Vinarstva Kralj in nas podučil o pravilnem degustiranju ter nam odgovoril na

marsikatero zanimivo vprašanje.

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izvedbi Kšibovega

pomladnega festivala in vas povabili na prihajajoče dogodke Kluba študentov Ilirska

Bistrica.

Kogovšek Sara


KŠIB NA ŠKISOVI TRŽNICI

Na letošnji, rekordno obiskani, Škisovi tržnici v Ljubljani ni manjkala niti stojnica Kluba

študentov Ilirska Bistrica. Kot vsako leto smo na tem kulinaričnem dogodku razdelili veliko

krožnikov okusne jote in polne kozarčke »šprica« in »šnopca«. Obiskovalci Kšibove stojnice

so se posladkali z »BIŠKwti«, vročino pa pregnali v vodnem kotičku Namoči ga. Z zabavo

smo nadaljevali pozno v noč, saj so organizatorji Škisove tržnice tudi letos poskrbeli za pester

program.

Kogovšek Sara