Razpis: Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis ‘Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja’, katerega namen je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev.

17. december 2015 je zadnji dan, ko se šole, vrtci in drugi zavodi še lahko prijavijo na razpis. Upoštevali bodo popolne vloge, ki bodo prispele do 12. ure v vložišče ministrstva. Šole se na razpis prijavijo z že izbranim kandidatom.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na tem področju, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Razpis upošteva načela in cilje Jamstva za mlade v obdobju 2014 – 2015, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja. Prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikovza obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni javni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo zaposlenega ustreznega izkušenega učitelja, ki se bo upokojil ob izteku veljavnosti pogodbe o zaposlitvi učitelja začetnika, in imajo izbranega kandidata za učitelja začetnika, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za delovno mesto, ki ga v zavodu zaseda izkušeni učitelj, in ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas desetih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 2. 2016. Učitelj začetnik bo v sodelovanju z izkušenim učiteljem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije.v

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 12. 2015, do 12. ure.

Več o pogojih za kandidiranje na razpisu, merilih za izbor upravičencev, višini sredstev, načinu oddaje vloge in druge informacije vsebuje celotno besedilo razpisa, ki je objavljeno tukaj.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *