Socialno pomoč lahko dobite tudi študenti!

Kaj je denarna socialna pomoč?

Denarna socialna pomoč je pomoč namenjena tistim, ki nimajo dovolj sredstev, premoženja ali prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. Pravica do denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov posameznika ali družine – večinoma v zadnjih treh mesecih.

Denarno socialno pomoč je načeloma potrebno vrniti: ali že za čas življenja ali pa jo ob dedovanju vračajo dediči posameznika, ki je socialno pomoč prejemal. To seveda v primeru, da je bil posameznik lastnik premoženja. Če temu ni tako, socialne pomoči ni potrebno vračati.

Študenti pa morate biti pozorni še na eno specifiko denarne socialne pomoči: Zaradi vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, se študentu, ki je do socialne pomoči upravičen, ta šteje v izračun štipendije, ne glede na to, ali jo študent prejema ali ne.

 

Socialna pomoč in študenti mlajši od 26 let

Študent, ki je mlajši od 26 let in nima prijavljenega lastnega gospodinjstva in ne prejema preživnine, je upravičen do socialne pomoči, v okviru socialne pomoči za katero zaprosi njegova družina. Cenzus za dodelitev socialne pomoči in višina socialne pomoči sta v tem primeru odvisna od števila družinskih članov, dohodkov v zadnjih treh mesecih ter premoženja družine.

Za socialno pomoč pa lahko sam zaprosi tudi študent, ki je mlajši od 26 let, vendar le, če si je pred tem uredil preživnino s strani staršev in zadostil ostalim določilom centra za socialno delo. Starši so ga namreč, če se redno šola, v skladu z zakonom, dolžni preživljati do 26. leta.

 

Socialna pomoč in samovzdrževani študenti (študenti z lastnim gospodinjstvom, ki

prejemajo preživnin ali študenti nad 26. letom)

Če je študent mlajši od 26 let in samovzdrževan (ima prijavljeno lastno gospodinjstvo, ne živi več pri starših in prejema preživnino oziroma ustreza zakonskim določilom) ali je star več kot 26 let, se mu v izračun cenzusa za pridobitev socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev šteje samo njegovo premoženje ter njegovi dohodki, načeloma zadnjih treh mesecev (gre predvsem za dohodke od občasnih del ter preživnine, medtem ko se štipendije v izračun socialne pomoči ne štejejo, razen štipendije, ki presega višino minimalne plače).

Po trenutni ureditvi, je samovzdrževani študent, do socialne pomoči upravičen:

1. Če je bil delovno aktiven manj kot 60 ur na mesec v zadnjih treh mesecih in če so njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih znašali manj kot 260€/ mesec. Višina njegove socialne pomoči predstavlja razliko med njegovim povprečnim mesečnim dohodkom in 260€.

2. Če je bil delovno aktiven med 60 in 128 ur na mesec in če so njegovi povprečni mesečni dohodki znašali manj kot 332,80€/mesec. Višina njegove socialne pomoči predstavlja razliko med njegovim povprečnim mesečnim dohodkom in 332,80€.

3. Če je bil delovno aktiven več kot 128 ur na mesec in če so njegovi povprečni mesečni dohodki znašali manj kot 405,60€/mesec. Višina njegove socialne pomoči predstavlja razliko med njegovim povprečnim mesečnim dohodkom in 405,60€.

 

Zgornji izračuni so informativne narave. Priporočamo vam, da se, preden za socialno pomoč zaprosite, o upravičenosti pozanimate na svojem centru za socialno delo. Več na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/

 

Kako pridobiti državno socialno pomoč?

Pravico do državne socialne pomoči morajo prosilci uveljavljati na centru za socialno delo, v občini kjer imajo prijavljeno stalno bivališče. Pravico uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev, ki jo na center za socialno delo oddate osebno ali preko pošte.

Vloga je dostopna preko:

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf

 

Po pridobitvi socialne pomoči:

Po tem, ko socialno pomoč posameznik pridobi, mora v primeru spremembe, centru za socialno delo, kjer je pomoč pridobil, le to sporočiti v osmih dneh po tem, ko je sprememba nastala oziroma je zanjo izvedel.

 

Avtor: Janja Hren

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *